OM LEGEERKLÆRING OG SYKMELDING

OM LEGEERKLÆRING OG SYKMELDING

LEGEERKLÆRINGER

Vi får stadig oftere forespørsler om legeerklæringer til diverse etater. Dette oppleves problematisk da det tar tid og oppmerksomhet bort fra vår hovedoppgave; å være tilgjengelig for deg når du er syk og å føløge opp deg som har kroniske sykdommer. 


Vi vil gjøre oppmerksom på følgende:

  1. Vi kan bare uttale oss om forhold vi selv har observert eller fått formidlet fra andre helseinstitusjoner
  2. Vi kan bare skrive erklæringer om rent helsemessige forhold
  3. Skriving av erklæringer vil alltid bli prioritert lavere enn hjelp til syke


Vi utsteder ikke legerklæringer for å få trene på treningssenter på tross av gjeldende smittevernbegrensninger:

Som leger anbefaler vi alle våre pasienter å være i regelmessig og ikke minst variert fysisk aktivitet. Trening gir store helsegevinster både fysisk, psykisk og sosialt, og kan bestå av vidt forskjellig aktiviteter. For noen av oss er trening på treningssenter foretrukken treningsform. I dagens situasjon må vi imidlertid alle gjøre endringer i vår livsførsel, og ha som førsteprioritet å bidra til å begrense smitte. Det finnes ingen medisinsk grunn til å anbefale trening på treningssenter fremfor annen trening.SYKMELDINGER

Sykmelding er kun aktuelt dersom du grunnet sykdom ikke er i stand til å gå på jobben. Legen kan bare sykmelde deg f.o.m. undersøkelsesdatoen og fremover; sykmeldinger kan ikke tilbakedateres. Ofte kan man gjøre noe på jobben selv om man er syk. Det er lurt å ha tenkt gjennom mulighetene for dette før konsultasjonen.


Det å være gravid er ingen sykdom; de fleste gravide er heldigvis helt friske og kan jobbe som før.


Dersom du må være hjemme med sykt barn, skal du ikke sykmeldes, men bruke omsorgspermisjon. Den lege som har undersøkt og behandlet barnet kan skrive en bekreftelse på at barnet er sykt, dersom din arbeidsgiver krever det.


Legeerklæringer ved avbestilling av reise er bare aktuelt dersom avbestillingen skyldes akutt oppstått og alvorlig sykdom eller skade.  


Fravær fra jobb i forbindelse med dødsfall og begravelse i nær familie er selvsagt ofte helt nødvendig, men gir ikke rett til sykmelding. De fleste arbeidsgivere vil gi velferdspermisjon i slike situasjoner.